Reacties op woningbouwplannen

Niemand in Lettele zal het ontgaan zijn dat er plannen zijn voor het bouwen van nieuwe woningen ten oosten van het dorp, tussen het Spilbos en de Oerdijk. Voor deze plannen bestaat enerzijds waardering, met name voor de inzet van Plaatselijk Belang, dat er voor heeft gezorgd dat de behoefte aan betaalbare woningen voor starters en jongeren door de gemeente serieus wordt genomen. Anderzijds zijn er ook bewoners die grote moeite hebben met de manier waarop dat nu door de gemeente wordt ingevuld. Verschillende bewonersgroepen hebben daarom protestbrieven gestuurd naar de gemeente: bewoners van de Korenkamp, aanwonenden van de Sportweg en de moestuinders. Hierbij worden hun bezwaren in samengevatte vorm weergegeven.

Om te beginnen zijn de moestuinders niet blij dat de hun tuinen mogelijk moeten plaatsmaken voor woningen. Het is voor hen een waardevolle en mooie plek, zo op loopafstand van het dorp, aan de rand van het bos, met uitzicht over de weilanden.
Al sinds 31 jaar wordt er veel tijd en moeite in gestoken. Er is geïnvesteerd in bodemvruchtbaarheid, in de inrichting met twee puntstukken en pompen, afrastering, in de aanplant en beheer van vaste vruchtbomen - en struiken en andere vaste planten. Dat kan niet zomaar allemaal verplaatst of vervangen worden.  Met name een aantal oudere tuiniers ziet op tegen een mogelijke verhuizing en zal in dat geval stoppen met tuinieren: heel erg jammer. Daarmee bestaat ook de kans dat  er een einde komt aan de levering van verse groenten voor de Voedselbank. Vandaar dat de Voedselbank Deventer de protestbrieven van de moestuinders ondersteunt.

Verder hebben verschillende bewonersgroepen problemen met drie andere aspecten van de woningbouwplannen.

  1. Uitgangspunt bij woningbouw in Lettele is tot nu toe altijd geweest: geleidelijk en in kleine stapjes bouwen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan wensen van bewoners en aan te sluiten bij het karakter van het dorp. Ook in het officiële beleid is dat zo vastgesteld. De Omgevingsvisie van Deventer (september 2019) zegt over Lettele: 'Bewoners hebben veel waardering voor de woonkwaliteit met veel rust, ruimte en groen en zetten zich daarvoor in. Die woonkwaliteit willen we bewaren. Voor toekomstige ontwikkelingen is vooral binnen de bebouwde kom ruimte.'

In strijd met wat de gemeente met het dorp had afgesproken, wordt nu ingezet op grote groei van het aantal woningen, ook om nieuwe gezinnen van buiten Lettele te trekken: het totaal aantal woningen zou met 65 tot 75 moeten groeien, waarvan er dan 50 tot 60 op de nieuwe locatie ten oosten van het dorp moeten komen. Terwijl dat helemaal niet nodig is om in de Lettelse woningbouwbehoeften te voorzien. Met inbreiding (bouwen binnen de bebouwde kom), woningsplitsing en kleinschalige woningbouwlocaties, kunnen minstens 25 woningen worden gebouwd, mét behoud van identiteit en ruimtelijke kwaliteit van het dorp.

  1. Aan de keuze voor de Bosrand en De Kapelweide als nieuwbouwlocatie, is destijds een zorgvuldig proces voorafgegaan met inspraak van de Lettelenaren. Maar nu heeft de gemeente het dorp op geen enkele wijze betrokken bij het aanwijzen van de nieuwe woningbouwlocatie. Plotseling is besloten waar een forse nieuwbouwwijk moet komen, met grote impact op het woongenot van huidige bewoners en het aangezicht van het dorp. Dit heeft kwaad bloed gezet bij  in ieder geval een deel van de bewoners. Zorgvuldigheid moet  voor snelheid gaan.
  1. Op dit moment speelt er in Lettele de discussie over de nieuwbouw en eventuele verplaatsing van de basisschool. Die discussie valt niet los te zien van die over de discussie over de nieuwbouw van woningen: hoeveel ruimte komt er op de huidige locatie van de school voor woningen?

Daarnaast worden er op dit moment gesprekken gevoerd over een dorpsplan, onder regie van Stimuland. Dorpelingen zijn opgeroepen om mee te doen en onder andere te praten over woningbouw. Maar wat heeft dat voor zin als de belangrijkste besluiten over die woningbouw al genomen zijn? Datzelfde geldt overigens voor het besluit over de locatie voor de school: het besluit daarover lijkt eveneens vooruit te lopen op het dorpsplan. Het zou veel logischer zijn om nog geen besluiten te nemen over de woningbouw in Lettele en éérst de afronding van het dorpsplan af te wachten.

Wat eenmaal is aangetast, kan niet meer worden hersteld. Daarom moeten we de woningbouw in Lettele samen in goede banen zien te leiden.

De  brieven zijn namens verschillende bewonersgroepen geschreven door Celeste Wichers Schreurs, Theo Scholten, Michiel Bussink en Victor Munster.