Letteler Leide

In 2005 werd als onderdeel van de dorpswandeling ‘Krange op de weg’, een prachtige waterpartij bij de kerk aangelegd. Het water in deze vijver is afkomstig van de Lettelerleide. Zo’n vijftig jaar geleden was de Lettelerleide nog zichtbaar tussen school en kerk. In 1974 werd besloten om de parkeerplaats bij de kerk te verharden. De leide werd hiervoor over een afstand van zo’n 60 meter door middel van duikers onder de grond geleid.

De Lettelerleide is een van de vele waterlopen in Salland. Deze waterlopen, door mensen gegraven, lopen van de Sallandse heuvelrug in het oosten richting de IJssel in het westen en zijn opvallend in het landschap. Het landschap van Salland is een glooiend landschap van dekzandruggen en laagtes.

Omstreeks het jaar 1000 legden kolonisten hun boerderijen op de flanken van de dekzandruggen. Op de ruggen zelf legde men uitgestrekte bouwlanden aan. De lager gelegen gronden waren in gebruik als gras- en hooiland.
De nieuwe bewoners kapten grote delen van de bossen. Ze hadden immers ruimte nodig, maar ook hout voor brandstof en bouwmateriaal voor hun huizen. Deze ontbossing had enorme gevolgen voor de waterhuishouding. Het water dat de bomen vroeger hadden vastgehouden en opgenomen, moest nu afgevoerd worden. Tot in de volle Middeleeuwen (12de-13de eeuw) stroomde overtollig water nog via dalvormige laagtes in het landschap van het hoger gelegen oosten (Sallandse Heuvelrug) naar het westen, waarna het de rivier de IJssel bereikte. Toen vanaf 1308 er doorgaande dijken langs de IJssel aangelegd werden, bemoeilijkte dat de afwatering op de IJssel.

Na verloop van tijd ontstonden er moerassen en uitgestrekte schrale vochtige heidevelden, ook wel woeste gronden genoemd. Deze gronden konden alleen ontgonnen worden bij een lage waterstand.
Vandaar dat bewoners talrijke waterlopen in de dekzandlaagten begonnen te graven. Namen als wetering, leide , waterleiding of vloedgraven duiden er op dat het gaat om door de mens gegraven waterlopen. Je komt ze overal in Salland tegen.
De kleine waterlopen, zoals de Lettelerleide, mondden uit in grotere waterlopen zoals de Soestwetering, die het water transporteerden richting het noorden waar het voorbij Zwolle pas de IJssel instroomde.

Auteur: José Disselhorst

[ninja_form id=31]