Reactie op energieplannen gemeente

De gemeente Deventer heeft plannen voor grootschalige zonneweides en windmolens. Inwoners van Lettele en bestuur Plaatselijk Belang Lettele, Linde, Oude Molen zijn inmiddels in een participatietraject betrokken bij de energieplannen van de gemeente. Hierbij gaat het om de Regionale Energiestrategie (RES) en het vastgestelde Energieplan.

Omdat de gemeente nu vraagt te reageren op de energieplannen, hebben wij een brief gestuurd naar de gemeente. In de brief hebben wij de gemeente gevraagd de energieplannen voor het buitengebied stop te zetten. Wij vinden een duurzaam en energieneutraal Deventer ook belangrijk. Maar de plannen van de gemeente zijn eenzijdig en te omvangrijk. Het is de doodsteek voor de landbouw, ons mooie landschap, de leefbaarheid, economische kansen en aantrekkelijkheid van een groot deel van de gemeente.

In de brief hebben wij aangegeven:

  • Dat het niet helder is wat er is besloten en wat niet. Hoeveel energie moet er worden opgewekt? Om hoeveel windmolens en zonneweides gaat het? Ligt dat al vast? Wat zijn de doelen en hoe denkt u deze te behalen? En wordt er aan ons meegedeeld wat de plannen zijn, of kunnen we echt meedenken en kiezen? Hebben wij te kiezen tussen twee kwaden?
  • Dat er eenzijdig zoekgebieden zijn aangewezen. Wij denken, als we alle stukken en informatie tot ons nemen, dat het gebied ten oosten van de stad (waaronder Lettele) bijna alle zonneweides moet opvangen. En misschien ook windmolens.
  • Dat er door de besluitvormers niet verder gedacht dan zonnepanelen en windmolens op het platteland. Je zou eerst moeten kijken wat haalbaar is. De pijn over de gemeente verdelen. Dus ook zonneparken en windmolens in de stad. Daar is de meeste behoefte aan stroom omdat daar het verbruikt het hoogst is. We krijgen nu de indruk dat deze benodigde energie op het platteland opgewekt moet gaan worden.  Wat is de bijdrage van bedrijven en grootverbruikers aan duurzame energieopwekking in de gemeente Deventer?
  • Dat zon op daken geen voorrang krijgt in de plannen. Wij vinden dat de daken eerst moeten worden benut. Het valt ons op dat Gemeente Deventer zich erg passief opstelt tegenover het idee om eerst alle daken vol te leggen en dan pas te kijken naar zonneweides en windmolens. Op dit moment is er voor particulieren en bedrijven financieel een negatieve prikkel om meer zonne-energie op te wekken dan zelf gebruikt wordt. Wij vinden dat salderen niet moet worden gestopt in 2023. De vergoeding voor het overschot aan energie is dermate laag dat de terugverdientijd van de zonnepanelen langer is dan de technische levensduur van de installatie. Daarnaast is de energieprijs voor grootverbruikers zo laag dat ook hier de terugverdientijd niet gehaald kan worden. Middels stimuleringsregelingen kan dit positief beïnvloed worden zodat alle daken maximaal benut worden.
  • Dat er niet voldoende wordt gekeken naar alternatieven. Bijvoorbeeld kleinere windmolens (van maximaal 15 meter, zie https://www.eazwind.com/nl/).
  • Dat de gemeente het vrij laat wie er initiatief neemt. Dit baart ons zorgen. Kunnen ondernemers elk moment zonneweides starten in onze omgeving (zonder slim te kiezen waar, hoe, wanneer dit het beste kan)? Volgens de huidige plannen, kunnen er nu zelfs zonneparken komen op beeldbepalende plekken, zoals de Letteler-Enk, een beschermd dorpsgezicht. Hoe gaat de gemeente zonneparken op dergelijke plekken voorkomen?
  • Dat de gemeente veel meer regie kan nemen, ook in de stad en met inwoners (isolatie, eigen energie opwekking). Zuinig omgaan met energie zou uitgangspunt van het overheidsbeleid moeten zijn. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat te weinig actie, leidt tot het opofferen van ons landschap.
  • Dat de RES-doelstellingen geen oog hebben voor andere maatschappelijke doelstellingen. De landelijkheid is een van de kernwaarden van het buitengebied van de gemeente Deventer. Hoe maakt de gemeente keuzes voor energie, recreatie, landbouw, economie in de beperkte ruimte? Het open landschap moet worden behouden! Wij zien niet hoe het mogelijk is om zonneparken aan te leggen zonder de bestaande kwaliteiten van het gebied aan te tasten.

Een aantal geïnteresseerden hebben met de gemeente over het RES-bod en de gemeenteplannen gesproken, een zogenoemde digitale participatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn een aantal zaken verduidelijkt. Een van onze conclusies hierbij: de grootte en schaal van de plannen zijn niet passend voor Lettele en omgeving. Dit is door de gemeente genoteerd en heeft hierbij aangegeven onze bedenkingen en bezwaren mee te nemen in de plan- en besluitvorming.

Al met al: wij vragen aan de gemeente om de plannen voor zonneweides en windmolens in het buitengebied stop te zetten. Totdat er fatsoenlijk beleid is die handen voeten heeft aan 'eerst de daken.' Tevens zijn wij nog in afwachting op welke manier onze feedback verwerkt wordt in het RES.

Vanuit Plaatselijk Belang willen wij alle inwoners van Lettele, Linde, Oude Molen vragen om een enquête over duurzame energie in te vullen. Met de resultaten van deze enquête kunnen wij een duidelijk signaal geven in de gesprekken met de gemeente.

Link naar enquête: https://www.survio.com/survey/d/O3I6B0X2S9H3T0L9V