Behoud kerk Lettele

Helaas moeten wij, gezien de huidige maatregelen die genomen zijn de informatiebijeenkomst Parochie 2025 van 23 november in de Koerkamp verzetten naar een later moment.

Zodra het weer kan en mag zullen wij een nieuwe datum bekendmaken. Wel heeft er op 17 november jl. een overleg plaatsgevonden tussen de coördinatoren van de geloofsgemeenschap Lettele, de werkgroep Lettele en een afvaardiging van het bestuur van de Lebuinus parochie. Hieronder treft u een weergave van het overleg.

Informatie over d e voortgang van het voortb3staan van de H. Nicolaaskerk in Lettele

Beste parochianen en belangstellenden van de H. Nicolaaskerk,
Bij het vorige Zout heeft u allen kennis kunnen nemen van de resultaten van de eerder gehouden enquête. Dit naar aanleiding van het bericht (januari 2021) dat de H. Nicolaaskerk in Lettele per 2025 onttrokken gaat worden aan de eredienst. De werkgroep had graag het resultaat van de enquête direct met het bestuur van onze H. Lebuinus, besproken. Helaas is dit toen niet tijdig gelukt.

Nu heeft op 17 november 2021 wel overleg met het bestuur van de H. Lebuinus plaats gehad. Dit was een zeer constructief en positief overleg. Afgesproken is dat de aanwezigen u graag samen over dit gesprek informeren. Het plan was om dit op de geplande parochieavond te doen, maar helaas gaat deze wegens de coronamaatregelen niet door. Daarom informeren wij u op deze wijze.

Korte weergave van het overleg.
In het overleg zijn een aantal zaken erg verhelderd. Allereerst werd heel duidelijk dat het geen doel is de geloofsgemeenschap Lettele in 2025 op te heffen. Zowel het bestuur als iedere parochiaan wil graag de Lettelese lokale, levendige katholieke geloofsgemeenschap behouden.

De eerdere aankondiging in de beleidsnotitie Parochie 2025 van onttrekking van de kerken aan de eredienst was niet een financieel gemotiveerd besluit maar is vooral ingegeven door de algemene zorg over een tekort aan priesters, diakens en pastoraal werkers, de terugloop in kerkgang en het steeds lager wordend aantal vrijwilligers. De parochie van de H. Lebuinus verkeert op zich nu in een financieel gezonde situatie en wil dat uiteraard graag zo houden. De genoemde aspecten zijn alle van grote waarde om een geloofsgemeenschap op de locatie te kunnen laten functioneren. Wanneer voorzien wordt dat het niet meer mogelijk is om nu én in de toekomst een levendige en vitale geloofsgemeenschap te vormen, moeten tijdig keuzes gemaakt worden, zodat we ons zo goed mogelijk op de toekomst kunnen voorbereiden. Helaas is de teruggang in kerkelijk leven in Nederland en in geheel Europa een algemene trend en heeft dat voor veel locaties, ook hier in Salland, gevolgen.

Opgemerkt kan worden dat in Nederland de ontwikkeling en ontplooiing van het katholieke geloof in een bepaalde regio op lange termijn het best vanuit de kerken in de grote steden ondersteund kan worden. Het bestuur en pastoraal team hebben gekozen voor het ontwikkelen van de parochiekerk in de Broederenkerk in Deventer en het stimuleren van de katholieke presentie in de geloofsgemeenschappen op het platteland. In de parochiekerk (Broederen) worden bijvoorbeeld de voorbereidingen op de eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel en andere parochiële activiteiten vormgegeven. Daarnaast is het plan om minimaal 1 x per maand op elke locatie een doordeweekse viering te organiseren. Uitgesproken is dat dit niet per se op de huidige kerk locatie hoeft te zijn. Maar zover is het nog niet. Voor elk kerkgebouw geldt dat als de organisatie (kerkgang, financiën, vrijwilligers) niet meer rond te zetten is, voor dat kerkgebouw een alternatieve invulling gezocht moet worden.

Dit betekent dat de H. Nicolaaskerk dàn ook aan de eredienst onttrokken zal worden, maar niet perse als gebouw gesloten hoeft te worden. Het betekent dat inzichtelijk gemaakt moet worden wat samen met de (vele) vrijwilligers georganiseerd kan worden om het katholieke geloof in de geloofsgemeenschap te onderhouden en welke rol het kerkgebouw (na evt. onttrekking uit de eredienst) daarin kan blijven spelen. In de met de geloofsgemeenschap te ontwikkelen zogenaamde beeldverhalen wordt daarvoor een beeld van de toekomst geschetst.  Als blijkt dat een andere bestemming van het kerkgebouw hier ondersteunend aan is, staat het parochiebestuur ervoor open om dit gezamenlijk te bespreken en te onderzoeken.

Het parochiebestuur wil graag samen optrekken met de lokale geloofsgemeenschap als het gaat om de toekomst van de geloofsgemeenschap en ook over de mogelijke herbestemming van het kerkgebouw. Het parochiebestuur zegt hierover: "Wij zijn dan wel de verantwoordelijke rechtspersoon, maar de kerk is door de generaties heen hier door u opgebouwd en we realiseren ons wat de betekenis van het gebouw voor de lokale gemeenschap is. De initiatieven voor de toekomstige invulling moeten van de lokale geloofsgemeenschap komen, maar wij als bestuur willen u daar graag bij ondersteunen en samen met u optrekken. "Uiteraard heeft ieder wel zijn eigen verantwoordelijkheid en rol in dit proces. De parochie is eigenaar van het kerkgebouw en verantwoordelijk voor de parochie als geheel. Voor de parochie zijn de coördinatoren het eerste aanspreekpunt voor de geloofsgemeenschap Lettele. De werkgroep Lettele heeft een eigen doelstelling maar is, daar waar gezamenlijke belangen bestaan, in samenspraak met de coördinatoren ook een gesprekspartner van het parochiebestuur.

Bij de herbestemming zal ook aan bepaalde eisen moeten worden voldaan (bisdom, lokale belangen, economische aspecten nu en in de toekomst).

Wanneer toch blijkt dat organisatie en taken niet in de H. Nicolaaskerk meer uitgevoerd kunnen worden én de financiën niet toereikend meer zijn zal te allen tijde u, de parochiaan, in dit proces meegenomen worden. Hiervoor heeft de H. Nicolaaskerk een te belangrijke plek in de Lettelese gemeenschap.

Op de avond is duidelijk naar elkaar uitgesproken dat het ieders belang is om de katholieke geloofsgemeenschap in Lettele zo goed en lang mogelijk te laten functioneren.

Alle aanwezigen, waaronder de coördinatoren van de H. Nicolaaskerk, hadden het gevoel dat ondanks de benodigde Corona afstand er toch wederzijdse toenadering en begrip gevonden is. Steeds meer is duidelijk geworden dat we allen hetzelfde doel hebben, we willen graag onze H. Nicolaaskerk behouden voor ons geloof, de rouw en natuurlijk de trouw. Het betekent dus wel dat wij het "samen" moeten blijven doen.

De parochie en de werkgroep zien naar aanleiding van het gesprek voldoende aanknopingspunten om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan deze opdracht. Vol energie gaan we dit oppakken en zullen u hierbij op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen. Het op de juiste wijze en met de juiste informatie iedereen informeren vinden wij hierbij erg belangrijk.

Mocht u nu naar aanleiding hiervan vragen hebben of zich voor de H. Nicolaaskerk willen gaan inzetten. Schroom dan niet om contact op te nemen met één van de leden van de werkgroep of onze coördinatoren van de H. Nicolaaskerk.

Wij vertrouwen erop u hiermee zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben en hopen u binnenkort weer in de H. Nicolaaskerk of ergens anders in onze parochie te mogen treffen.

Bestuur en pastoraal team van de Heilige Lebuinus:

Theo Lam, Harry Elshof, Marc Brinkhuis, Bernadet Albers.

 Werkgroep Lettele:       

Piet Ypma, Koen Bos, Marlies ter Horst, Marcel te Riele, Thijs Limburg, Diny Meijerink, Anja te Boekhorst, Jürgen Pleizier

Gerard Brinkhof (BOG coördinator), Frans Brinkhof (PCG coördinator), Joke Haverkamp (BAB coördinator).