Dit is de privacyverklaring van Kulturhus De Spil ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41244101

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als u een dienst van ons wilt afnemen, of wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, of reageert op onze social media-uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kulturhus De Spil willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Kulturhus De Spil uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor u op een rijtje gezet welke gegevens wij van u verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze u invloed kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens door Kulturhus De Spil. De meest recente tekst van de verklaring vindt u op onze website.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Kulturhus De Spil verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot uw persoon te herleiden zijn. Bij het aangaan van een Kulturhus De Spil (huur)overeenkomst verwerken we in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en uw e-mailadres en bankrekeningnummer. Ook als u een toegangssleutel ontvangt verwerken we die gegevens. Ook als u al een Kulturhus De Spil overeenkomst hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van u verwerken.

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITE/SOCIAL MEDIA-BEZOEKERS

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die u op de contactpagina zelf invult, zoals e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer. De gegevens die u zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van uw reacties op social media-uitingen worden door Kulturhus De Spil verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die u op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS? DIENSTVERLENING

Kulturhus De Spil verwerkt uw gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het uitreiken van een toegangssleutel, waardoor u toegang tot Kulturhus De Spil krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Daarnaast verwerken wij de door u ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan huur van kasten, beamers en reklame uitingen.

INFORMEREN

Kulturhus De Spil verwerkt uw gegevens om u hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). U ontvangt informatie over uw (huur) overeenkomst waarvoor u u niet kunt afmelden. Ook ontvangt u informatie over belangrijk nieuws aangaande Kulturhus De Spil.  Voor deze berichten kun u u te allen tijde afmelden.

MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN

Wij verkopen en geven de persoonsgegevens van onze klanten niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketingactiviteiten.

ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK

Uw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Kulturhus De Spil te verbeteren. Ook kunnen we u vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. U beslist zelf of u hieraan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

RAPPORTAGE

Kulturhus De Spil verwerkt gegevens van klanten voor het doen van analyses en het maken van gebruiksrapportages. Op basis van die analyses en rapportages wordt gekeken of we de dienstverlening kunnen verbeteren. Gegevens van klanten worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe klanten.

CONTACT MET KLANTEN

Als u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden uw gegevens geregistreerd. Zo kunnen wij later zien dat er al eerder contact met u is geweest en waarover. Zo kunnen wij u sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen.

WETTELIJKE VERPLICHTING

Kulturhus De Spil kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?

Kulturhus De Spil zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat uw gegevens niet door onbevoegden zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als u een overeenkomst met ons heeft afgesloten dan bewaren wij uw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

MAAKT KULTURHUS DE SPIL BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Kulturhus De Spil maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: incasso, bankverkeer en accountant en een reserveringssysteem.

VERSTREKT KULTURHUS DE SPIL GEGEVENS AAN DERDEN?

Kulturhus De Spil verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Kulturhus De Spil kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUNT U INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS: U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS: U heeft recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS: U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat u uw toestemming intrekt, omdat u succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING: U heeft het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar u toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Kulturhus De Spil de gegevens niet meer nodig heeft maar u de gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering en wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. U verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS: U heeft recht om uw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun u een kopie van uw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING: U heeft altijd recht om op grond van redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Kulturhus de Spil die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Kulturhus De Spil of een derde, wanneer uw belangen zwaarder wegen. Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag u ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wilt u gebruik maken van een van uw rechten, dan doe je dat als volgt. U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar Kulturhusdespil@hotmail.com. Of u kunt per post een verzoek sturen naar: Kulturhus De Spil, Sportweg 1 7434 RZ Lettele. Vermeld bij uw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij u een e-mail naar het bij ons opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om uw verzoek middels beantwoording van die e-mail te bevestigen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang u een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Kulturhus De Spil kun u contact opnemen met: info@Kulturhusdespil.nl